@ Guestbook
Contact

Current Position:HOME - Contact - Nanjing Branch

Address: Jiangning Development Zone, Nanjing, Jiangsu integrity Avenue Campion Street 2
 Code: 211106
PO Box: Nanjing 606 Box 9 binning

Tel+86-25-86988116
Fax+86-25-86988115
Email: nj@nvt.com.cn